MEGAbelt SK - spracovanie osobných údajov - MEGAseal - Profesionálne tesnenia pre vaše stroje

Vitajte na stránkach MEGAbelt SK
Zákaznícky servis
(+421) 052/452 28 67
Prejsť na obsah
Spracovanie osobných údajov
1. Spoločnosť MEGAbelt SK, s.r.o., so sídlom Weinova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36495212, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 15102/P (ďalej len MEGAbelt SK), spracováva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledujúce osobné údaje:

a. v prípade vášho dopytu po tovare a službách alebo iného vyjadrenia záujmu o spoluprácu:
 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • adresu sídla

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky tovaru a služieb, a jednaní o tejto ponuke. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou MEGAbelt SK spracovávané po dobu jednania o uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou MEGAbelt SK, najdlhšie 4 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovávaniu.
b. v prípade vašej registrácie do užívateľského účtu:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ,  IČ DPH
 • adresu sídla
Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre administratívu vášho účtu, vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a spoločnosťou MEGAbelt SK dôjde k uzatvoreniu takejto zmluvy. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou MEGAbelt SK spracovávané pre účely administratívy vášho účtu po dobu aktívneho užívania účtu a ďalej 4 roky od realizácie posledného nákupu, najmenej však po dobu 4 rokov od založenia účtu, alebo po dobu 4 rokov od aktivácie účtu prevedenej v užívateľskom rozhraní vášho účtu.

c. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy/objednávky:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tieto osobné údaje je nutné spracovať za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 11 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvných dokumentov po dlhšiu dobu.

2. Na e-mailovú adresu (prípadne tel. č.) vám budú v prípade uskutočnenia kúpy tovaru (alebo aspoň vloženia tovaru do dopytového/nákupného košíka) pri spoločnosti MEGAbelt SK zasielané obchodné oznámenia, tento postup umožňuje ust. § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ich neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len obdobného tovaru či služieb a je možné sa kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodných oznámeniach – odhlásiť. E-mailová adresa bude spoločnosťou MEGAbelt SK používaná k zasielaniu obchodných oznámení po dobu 4 rokov od založenia užívateľského účtu alebo 4 rokov od realizácie posledného nákupu, pokiaľ nedôjde v priebehu tohto obdobia k odhláseniu z vašej strany.

Na poštovú adresu zákazníka budú spoločnosťou MEGAbelt SK zasielané taktiež obchodné oznámenia v podobe tlačovín (časopisy, katalógy, informačné letáky), a to na základe oprávneného záujmu spoločnosti MEGAbelt SK podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie. Proti spracovaniu poštovej adresy za účelom zasielania týchto tlačovín, je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu, telefonicky – vzniesť námietku. Poštová adresa bude za týmto účelom spoločnosťou MEGAbelt SK spracovávaná po dobu 4 rokov od posledného nákupu.
3. Spoločnosť MEGAbelt SK prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • poskytovateľ informačného systému MRP - Company spol. s r. o.
 • poskytovateľ informačného systému Sited, s.r.o.
 • poskytovateľ marketingového softwaru ECOMAIL.CZ, s.r.o.
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od spoločnosti MEGAbelt SK informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od spoločnosti MEGAbelt SK vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si v spoločnosti MEGAbelt SK prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od spoločnosti MEGAbelt SK výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť MEGAbelt SK výmaz prevedie, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávneným záujmom spoločnosti, výmaz však môže spôsobiť ukončenie jednania o zmluve, či zrušenie užívateľského účtu
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť MEGAbelt SK alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako platca DPH musíme postupovať v súlade s požiadavkami ust. § 72 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné previesť výmaz osobných údajov uvedených na nami vydaných daňových dokladoch vydaných spoločnosťou MEGAbelt SK.
Copyright  2004 - 2024  |   MEGAbelt SK s.r.o.
Powered by MEGAbelt SK
Návrat na obsah